நீண்ட தூர பட்ஜெட்

நீண்ட தூர பட்ஜெட் என்பது ஒரு நிதித் திட்டமாகும், இது ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக எதிர்காலத்தில் நீண்டுள்ளது. இந்த வகை பட்ஜெட் பொதுவாக ஐந்தாண்டு காலத்தை உள்ளடக்கியது மற்றும் வணிகத்தின் மூலோபாய திசையில் கவனம் செலுத்துகிறது. இந்த பட்ஜெட்டின் நோக்குநிலை பின்வரும் பகுதிகளை நோக்கியது:

  • புதிய தயாரிப்பு திட்டமிடல்
  • மூலதன முதலீடுகள்
  • கையகப்படுத்துதல்
  • இடர் மேலாண்மை

போட்டி நிலைகள் மற்றும் வணிகச் சுழற்சியில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் எதிர்காலத்தில் இதைத் திட்டமிடுவது கடினம் என்பதால், நீண்ட தூர வரவு செலவுத் திட்டம் பொதுவாக ஆண்டு வரவு செலவுத் திட்டத்தில் காணப்படும் பெரும்பாலான தகவல்களை குறைந்த எண்ணிக்கையிலான வரி உருப்படிகளாக ஒருங்கிணைக்கிறது.