சாதாரண பழுது

சாதாரண பழுது என்பது ஒரு சொத்தின் ஆயுளை நீடிக்கவோ அல்லது அதன் பயனை அதிகரிக்கவோ செய்யாத பழுதுபார்க்கும் செலவுகள் ஆகும். இந்த செலவுகள் செலவினங்களுக்காக வசூலிக்கப்படுகின்றன. அதற்கு பதிலாக ஒன்று அல்லது இரண்டையும் முந்தைய அளவுகோல்களை அவர்கள் சந்தித்திருந்தால், அதற்கு பதிலாக பழுதுபார்ப்பு மூலதனமாக்கப்பட்டு காலப்போக்கில் செலவுக்கு வசூலிக்கப்படும். ஒரு சாதாரண பழுதுபார்ப்புக்கான எடுத்துக்காட்டு ஒரு இயந்திரத்தில் அணிந்த பகுதியை மாற்றுவதாகும். சாதாரண பழுதுபார்ப்பு குறைந்த விலை பொருட்களாக இருக்கும்.