குட்டி பண புத்தக வரையறை

குட்டி ரொக்க புத்தகம் என்பது குட்டி ரொக்க செலவினங்களின் பதிவு ஆகும், இது தேதியின்படி வரிசைப்படுத்தப்படுகிறது. பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், குட்டி ரொக்கப் புத்தகம் ஒரு கணினி பதிவை விட உண்மையான லெட்ஜர் புத்தகம். எனவே, புத்தகம் ஒரு கையேடு பதிவு வைத்தல் அமைப்பின் ஒரு பகுதியாகும். குட்டி ரொக்க புத்தகத்தில் இரண்டு முதன்மை வகை உள்ளீடுகள் உள்ளன, அவை குட்டி ரொக்க எழுத்தர் (வழக்கமாக ஒரு இடைவெளியில் பணத்தின் ஒரு தொகுதியில்) பெறும் பணத்தை பதிவு செய்வதற்கான பற்று, மற்றும் பணம் திரும்பப் பெறுவதை பிரதிபலிக்கும் ஏராளமான வரவுகள் குட்டி ரொக்க நிதி. இந்த வரவுகள் உணவு, பூக்கள், அலுவலக பொருட்கள், முத்திரைகள் மற்றும் பலவற்றிற்கான கொடுப்பனவுகள் போன்ற பரிவர்த்தனைகளுக்கு இருக்கலாம்.

பின்வரும் எடுத்துக்காட்டில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, அனைத்து பற்றுகளையும் வரவுகளையும் ஒரே நெடுவரிசையில் பதிவுசெய்வது, வலதுபுறத்தில் நெடுவரிசையில் இயங்கும் பண இருப்புடன், சற்று பயனுள்ள வடிவமாகும். கையில் மீதமுள்ள குட்டி பணத்தின் தற்போதைய அளவைக் கண்காணிக்க இந்த வடிவம் ஒரு சிறந்த வழியாகும்.

மாதிரி குட்டி ரொக்க புத்தகம் (இயங்கும் இருப்பு)