இயக்க ஆபத்து

இயக்க ஆபத்து என்பது ஒரு வணிகத்தின் முக்கிய செயல்பாடுகளுடன் தொடர்புடைய நிச்சயமற்ற நிலை. இயக்க ஆபத்துக்கான பல காரணங்கள் உள்ளன, அவற்றில் பின்வருவன அடங்கும்:

  • தயாரிப்புகளுக்கான தேவையின் மாறுபாடு
  • விநியோகத்திற்கான விலைகளின் மாறுபாடு
  • தயாரிப்பு வழக்கற்றுப்போவதற்கான ஆபத்து
  • உபகரணங்கள் வழக்கற்றுப்போவதற்கான ஆபத்து
  • நிர்வாக குழுவில் ஏற்படும் மாற்றங்களுடன் தொடர்புடைய ஆபத்து
  • தோல்வியுற்ற உள் செயல்முறைகளின் ஆபத்து
  • திறமையற்ற பணியாளர்களின் ஆபத்து
  • பணியாளர் மோசடி ஆபத்து

இயக்க ஆபத்தில் ஒரு வணிகத்தின் நிதியுதவியுடன் தொடர்புடைய எந்த ஆபத்துகளும் இல்லை.