அசல் நுழைவு புத்தகங்கள்

அசல் நுழைவு புத்தகங்கள் வணிக பரிவர்த்தனைகள் ஆரம்பத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட கணக்கியல் பத்திரிகைகளைக் குறிக்கின்றன. இந்த புத்தகங்களில் உள்ள தகவல்கள் சுருக்கமாக ஒரு பொது லெட்ஜரில் வெளியிடப்படுகின்றன, அதில் இருந்து நிதிநிலை அறிக்கைகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு கணக்கியல் இதழிலும் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி தொடர்பான கணக்கியல் பரிவர்த்தனைகளின் விரிவான பதிவுகள் உள்ளன. இந்த கணக்கியல் பத்திரிகைகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்:

  • பண இதழ்

  • பொது இதழ்

  • ஜர்னல் வாங்கவும்

  • விற்பனை இதழ்

பொது லெட்ஜர் அசல் நுழைவு புத்தகமாக கருதப்படுவதில்லை, அதில் அடிப்படை கணக்கியல் பத்திரிகைகளில் ஒன்றிலிருந்து இடுகையிடப்பட்ட சுருக்கமான உள்ளீடுகள் மட்டுமே உள்ளன. இருப்பினும், பரிவர்த்தனைகள் நேரடியாக பொது லெட்ஜரில் பதிவு செய்யப்பட்டால், அது அசல் நுழைவு புத்தகங்களில் ஒன்றாக கருதப்படலாம்.

அசல் நுழைவு புத்தகங்கள் தனிப்பட்ட கணக்கியல் பரிவர்த்தனைகளை விசாரிக்க மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும், மேலும் அவை தணிக்கையாளர்களால் பொதுவாக அணுகப்படுகின்றன, அவர்கள் தணிக்கை நடைமுறைகளின் ஒரு பகுதியாக, அவை சரியாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்த வணிக பரிவர்த்தனைகளின் தேர்வை சரிபார்க்கின்றன.

இந்த கருத்து கையேடு பதிவு வைத்திருப்பதற்கு மட்டுமே பொருந்தும். கணினிமயமாக்கப்பட்ட கணக்கியல் அமைப்பு இனி எந்தவொரு கணக்கியல் பத்திரிகைகளையும் குறிக்காது, அதற்கு பதிலாக அனைத்து வணிக பரிவர்த்தனைகளையும் மைய தரவுத்தளத்தில் பதிவுசெய்கிறது.

ஒத்த விதிமுறைகள்

ஒரு பத்திரிகை ஒரு நாள் புத்தகமாகவும் குறிப்பிடப்படலாம்.