பிரிக்கக்கூடிய வாரண்ட் கணக்கியல்

பிரிக்கக்கூடிய வாரண்ட் கணக்கியலின் கண்ணோட்டம்

பிரிக்கக்கூடிய வாரண்டுகள் வழங்கப்படும்போது, ​​கடன் கருவியை விற்பனை செய்வதன் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்தை இரு பொருட்களுக்கிடையில் பிரிக்கக்கூடிய வாரண்டுகளுடன் ஒதுக்குங்கள். வாரண்டுகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட வருமானத்தின் ஒரு பகுதியை செலுத்தப்பட்ட மூலதனத்திற்கும், மீதமுள்ளதை கடன் கருவிக்கும் ஒதுக்கவும்.

பிரிக்கக்கூடிய வாரண்ட் கணக்கியலின் எடுத்துக்காட்டு

ஹோஸ்டெட்லர் கார்ப்பரேஷன் 200,000 பிரிக்கக்கூடிய வாரண்டுகளை உள்ளடக்கிய 1 மில்லியன் டாலர் மாற்றத்தக்க கடனை வெளியிடுகிறது. உத்தரவாதங்கள் இல்லாமல் மாற்றக்கூடிய கடனின் நியாயமான மதிப்பு, 000 900,000 மற்றும் பிரிக்கக்கூடிய வாரண்டுகளின் நியாயமான மதிப்பு கடன் இல்லாமல், 000 300,000 ஆகும். அவற்றின் நியாயமான நியாயமான மதிப்புகளின் அடிப்படையில், ஹோஸ்டெட்லர் கடனுக்கு 50,000 750,000 ($ 900,000 ÷ ($ 900,000 + $ 300,000) எனக் கணக்கிடப்படுகிறது) மற்றும் பிரிக்கக்கூடிய வாரண்டுகளுக்கு, 000 250,000 ($ 300,000 ÷ ($ 900,000 + $ 300,000) என கணக்கிடப்படுகிறது) ஒதுக்குகிறார். இதன் விளைவாக வரும் பத்திரிகை நுழைவு: