இடர் தக்கவைப்பு

இடர் தக்கவைப்பு என்பது ஒரு காப்பீட்டாளருக்கு ஆபத்தை மாற்றுவதை விட அல்லது ஹெட்ஜிங் கருவிகளைப் பயன்படுத்துவதை விட, இழப்புகளைச் சந்திக்க ஒரு சுய காப்பீட்டு இருப்பு நிதியை அமைப்பது. ஒரு வணிகமானது காப்பீட்டுக் கொடுப்பனவுகளை விட சுய காப்பீட்டு செலவு குறைவாக உள்ளது அல்லது மூன்றாம் தரப்பினருக்கு ஆபத்தை மாற்றுவதற்குத் தேவையான ஹெட்ஜிங் செலவுகளைக் காட்டிலும் தீர்மானிக்கும் போது ஆபத்து தக்கவைப்பில் ஈடுபடுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். காப்பீட்டுக் கொள்கையில் பெரிய விலக்கு என்பது ஒரு வகையான இடர் தக்கவைப்பு ஆகும்.