முக அளவு அளவு வரையறை

முக அளவு என்பது ஒரு நிதிக் கருவியின் முகத்தில் கூறப்பட்ட மதிப்பு. இந்தச் சொல் வழக்கமாக ஒரு பத்திரச் சான்றிதழில் கூறப்பட்ட தொகைக்கு பொருந்தும், இது பத்திரம் முதிர்ச்சியடையும் போது வழங்குபவர் செலுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது. இந்த முக அளவு பொதுவாக $ 1,000 ஆக அமைக்கப்படுகிறது. ஒரு முதலீட்டாளர் அடைய விரும்பும் வட்டி விகிதத்தைப் பொறுத்து ஒரு பத்திரமானது அதன் முகத் தொகைக்கு தள்ளுபடி அல்லது பிரீமியத்தில் விற்க முடியும். இதனால், முகத் தொகையை விடக் குறைவாக செலுத்துவது அதிக பயனுள்ள வட்டி விகிதத்தில் விளைகிறது, அதே நேரத்தில் முகத் தொகையை விட அதிகமாக செலுத்துவது குறைவான பயனுள்ள வட்டி விகிதத்தில் விளைகிறது.

ஆயுள் காப்பீட்டுக் கொள்கையில் செலுத்தப்பட்ட தொகை (பாலிசியில் பெயரிடப்பட்ட நபரின் மரணத்தின் பின்னர், 000 100,000 போன்றவை) முகத் தொகை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, ஏனெனில் இது கொள்கை ஆவணத்தின் முதல் பக்கத்தில் (அல்லது “முகம்”) குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

முக மதிப்பு ஒரு நாணயம் அல்லது பணத்தடியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தொகையையும் குறிக்கலாம்.