பதிவை சரிபார்க்கவும்

காசோலை பதிவு என்பது ஒரு ஆவணமாகும், அதில் பணம் செலுத்தும் தேதிகள், காசோலை எண்கள், கட்டணத் தொகைகள் மற்றும் அனைத்து காசோலை கொடுப்பனவுகளுக்கான பணம் செலுத்துபவரின் பெயர்களும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. காசோலை ஓட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்ட சரியான கொடுப்பனவுகளைத் தீர்மானிக்க அறிக்கை பயன்படுத்தப்படுகிறது; எனவே, இது செலுத்த வேண்டிய கணக்குகளின் அவசியமான பகுதியாக கருதப்படுகிறது. வங்கி சமரச செயல்பாட்டின் ஒரு பகுதியாக இந்த அறிக்கை பயன்படுத்தப்படலாம், வழங்கப்பட்ட காசோலைகள் இதுவரை வங்கியை அழிக்கவில்லை என்பதை தீர்மானிக்க, மேலும் பொருட்களை மறுசீரமைக்கின்றன.

ஒவ்வொரு சோதனை கணக்கிற்கும் தனி காசோலை பதிவு உள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, இயக்கக் கணக்கிலிருந்து செய்யப்பட்ட காசோலை கொடுப்பனவுகளுக்கு ஒரு காசோலை பதிவு தயாரிக்கப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் ஊதியக் கணக்கிலிருந்து செய்யப்படும் காசோலை செலுத்துதல்களுக்கு ஒரு தனி காசோலை பதிவு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

காசோலை எண்ணால் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட தகவல்களை பதிவு அளிக்கிறது. அறிக்கையை சப்ளையர் பெயரால் வரிசைப்படுத்தவும் முடியும், பின்னர் சில சப்ளையர்களுக்கு கொடுப்பனவுகளின் அளவு மற்றும் அதிர்வெண்ணை தீர்மானிக்க இது பயன்படுத்தப்படலாம்.

காசோலை பதிவு ஒரு நிலையான அறிக்கை வடிவமாகும், எனவே எந்த கணக்கியல் மென்பொருள் தொகுப்பிலும் இது கிடைக்கிறது. சில மென்பொருள் தொகுப்புகள் இந்த அறிக்கையை காசோலை அச்சிடும் செயல்முறையின் ஒரு பகுதியாக இயக்க வேண்டும்.

ஒத்த விதிமுறைகள்

ஒரு காசோலை பதிவேட்டை பணப்பரிமாற்ற இதழ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.