விகித மாறுபாடு

ஒரு விகித மாறுபாடு என்பது எதையாவது செலுத்தப்பட்ட உண்மையான விலைக்கும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட விலைக்கும் உள்ள வித்தியாசம், வாங்கிய உண்மையான அளவால் பெருக்கப்படுகிறது. ஒரு வணிகமானது பொருட்கள், சேவைகள் அல்லது உழைப்புக்கு அதிக பணம் செலுத்தும் நிகழ்வுகளைக் கண்டறிய இந்த கருத்து பயன்படுத்தப்படுகிறது. இருப்பினும், விகித மாறுபாடுகளுக்கு அதிக கவனம் செலுத்துவது செலவுக் குறைப்புகளில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துவதன் எதிர்மறையான விளைவை ஏற்படுத்தும். அதற்கு பதிலாக, உயர் தரத்திற்காக சற்றே அதிகமாக பணம் செலுத்துவது கூடுதல் அர்த்தத்தைத் தரும், இது மொத்த செலவினங்களைக் குறைக்க முனைகிறது. சூத்திரம்:

(உண்மையான விலை - நிலையான விலை) x உண்மையான அளவு = வீத மாறுபாடு

"வீதம்" மாறுபாடு பதவி பொதுவாக தொழிலாளர் வீத மாறுபாட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது நேரடி உழைப்பின் நிலையான செலவுடன் ஒப்பிடுகையில் நேரடி உழைப்பின் உண்மையான செலவை உள்ளடக்கியது.

பொருட்களை வாங்குவதற்கு "விகிதம்" மாறுபாடு வேறுபட்ட பெயரைப் பயன்படுத்துகிறது, மேலும் அவை கொள்முதல் விலை மாறுபாடு அல்லது பொருள் விலை மாறுபாடு என அழைக்கப்படலாம்.