சம்பாதித்த மூலதனம்

சம்பாதித்த மூலதன வரையறை

சம்பாதித்த மூலதனம் ஒரு நிறுவனத்தின் நிகர வருமானமாகும், இது முதலீட்டாளர்களுக்கு ஈவுத்தொகை வடிவில் பணத்தை திருப்பித் தராவிட்டால் அது தக்க வருவாயாகத் தக்க வைத்துக் கொள்ளலாம். எனவே, சம்பாதித்த மூலதனம் என்பது அடிப்படையில் ஒரு நிறுவனத்திற்குள் தக்கவைக்கப்பட்ட வருமானங்கள் ஆகும்.

ஒரு நிறுவனம் இழப்புகளைப் பதிவுசெய்தால் சம்பாதித்த மூலதனம் எதிர்மறையானது, மேலும் நிறுவனம் லாபத்தை ஈட்டினால் நேர்மறையானது மற்றும் அனைத்து இலாபங்களையும் ஈவுத்தொகையாக வழங்கவில்லை. ஒரு நிறுவனம் லாபத்தை ஈட்டுகிறது மற்றும் அனைத்து இலாபங்களையும் ஈவுத்தொகையாக வெளியிட்டிருந்தால், சம்பாதித்த மூலதனத்தின் அளவு பூஜ்ஜியமாகும்.

வளர்ந்து வரும் நிறுவனத்திற்கு நிதி வளர்ச்சிக்கு கிடைக்கக்கூடிய அனைத்து பணமும் தேவைப்படுகிறது, எனவே அரிதாகவே ஈவுத்தொகையை வெளியிடுகிறது. இத்தகைய நிறுவனங்கள் லாபத்தை ஈட்டும் வரை, பெரிய அளவில் சம்பாதித்த மூலதன நிலுவைகளைக் கொண்டிருக்கும். மாறாக, ஒரு நிறுவப்பட்ட தொழிற்துறையில் குறைந்த வளர்ச்சி கொண்ட நிறுவனம் ஈவுத்தொகையை வழங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம், எனவே சம்பாதித்த மூலதனத்தின் ஒரு சிறிய விகிதத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ளும்.

சம்பாதித்த மூலதனம் பணம் செலுத்திய மூலதனத்திற்கு சமமானதல்ல. பணம் செலுத்திய மூலதனம் என்பது முதலீட்டாளர்களால் நிறுவனத்திற்கு செலுத்தப்படும் நிதியின் அளவு (பங்குகளின் சம மதிப்பு அல்லது கூறப்பட்ட மதிப்புக்கு மேல்). இவ்வாறு, சம்பாதித்த மூலதனம் இலாபங்களிலிருந்து வருகிறது, மூலதனத்தில் செலுத்தப்படுவது முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து வருகிறது.

சம்பாதித்த மூலதன எடுத்துக்காட்டு

ஏபிசி நிறுவனம் நிகர வருமானத்தில், 000 100,000 பதிவு செய்கிறது, மேலும் அதன் பங்குதாரர்களுக்கு, 000 60,000 ஈவுத்தொகையை வழங்குகிறது. இது சம்பாதித்த மூலதனத்தின், 000 40,000 ஐ விட்டுச்செல்கிறது, இது தக்க வருவாய் கணக்கில் தோன்றும்.