ஒற்றை நுழைவு முறை

ஒரு ஒற்றை நுழைவு அமைப்பு ஒவ்வொரு கணக்கியல் பரிவர்த்தனையையும் மிகவும் பொதுவான இரட்டை நுழைவு முறையை விட, கணக்கியல் பதிவுகளுக்கு ஒற்றை நுழைவுடன் பதிவு செய்கிறது. ஒற்றை நுழைவு முறை வருமான அறிக்கையில் புகாரளிக்கப்பட்ட ஒரு வணிகத்தின் முடிவுகளை மையமாகக் கொண்டுள்ளது. ஒற்றை நுழைவு அமைப்பில் கண்காணிக்கப்படும் முக்கிய தகவல் பணப்பரிமாற்றம் மற்றும் பண ரசீதுகள். சொத்து மற்றும் பொறுப்பு பதிவுகள் பொதுவாக ஒரு நுழைவு அமைப்பில் கண்காணிக்கப்படுவதில்லை; இந்த உருப்படிகள் தனித்தனியாக கண்காணிக்கப்பட வேண்டும். ஒற்றை நுழைவு அமைப்பில் பதிவுசெய்தலின் முதன்மை வடிவம் பண புத்தகம், இது அடிப்படையில் ஒரு காசோலை பதிவேட்டின் விரிவாக்கப்பட்ட வடிவமாகும், இதில் குறிப்பிட்ட ஆதாரங்களையும் பணத்தின் பயன்பாடுகளையும் பதிவுசெய்யும் நெடுவரிசைகள் மற்றும் ஒவ்வொன்றின் மேல் மற்றும் கீழ் அறை தொடக்க மற்றும் முடிவு நிலுவைகளைக் காண்பிக்கும் பக்கம். பண புத்தகத்தின் எடுத்துக்காட்டு: