நிதியை மேம்படுத்துங்கள்

ஒரு இம்ப்ரெஸ்ட் ஃபண்ட் என்பது ஒரு சிறிய அளவு பணமாகும், இது தற்செயலான செலவுகளுக்கு பணம் செலுத்துவதற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிதி பொதுவாக ஒரு பெட்டி அல்லது டிராயரில் சேமிக்கப்படுகிறது, மேலும் பணம் செலுத்துவதற்கான அதிகாரம் கொண்ட ஒரு பாதுகாவலரால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. கட்டணம் செலுத்தும்போது, ​​பாதுகாவலர் பணத்தை ஒப்படைத்து, அதை ஒரு வவுச்சருடன் மாற்றுவார், அது கட்டணத்தின் நோக்கத்தைக் கூறுகிறது. நிதியில் உள்ள பணத்தின் அளவு குறைந்த மட்டத்திற்கு இழுக்கப்படும்போது, ​​நிறுவனத்தின் மத்திய கணக்கியல் அமைப்பிலிருந்து கூடுதல் பணம் அதற்கு அனுப்பப்படுகிறது, மேலும் வவுச்சர்கள் ஒரு பத்திரிகை பதிவைத் தயாரிக்கப் பயன்படுகின்றன.