பட்ஜெட் செய்யப்பட்ட இருப்புநிலை

பட்ஜெட் செய்யப்பட்ட இருப்புநிலை வரையறை

வரவுசெலவுத் திட்ட இருப்புநிலைக் குறிப்பில் ஒரு சாதாரண இருப்புநிலைக் குறிப்பில் காணப்படும் அனைத்து வரி உருப்படிகளும் உள்ளன, தவிர எதிர்கால வரவு செலவுத் திட்ட காலங்களில் இருப்புநிலை எப்படி இருக்கும் என்பதற்கான ஒரு திட்டமாகும். இது பல துணை கணக்கீடுகளிலிருந்து தொகுக்கப்பட்டுள்ளது, இதன் துல்லியம் பட்ஜெட் மாதிரிக்கான உள்ளீடுகளின் யதார்த்தத்தின் அடிப்படையில் மாறுபடலாம். ஒரு நிறுவனத்தின் திட்டமிடப்பட்ட நிதி நிலை நியாயமானதாகத் தோன்றுகிறதா என்பதை சோதிக்க பட்ஜெட் செய்யப்பட்ட இருப்புநிலை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இது நிதி ரீதியாக ஆதரிக்கப்படாத (பெரிய அளவிலான கடன் தேவை போன்றவை) காட்சிகளையும் வெளிப்படுத்துகிறது, இது அடிப்படை மாதிரியை மாற்றுவதன் மூலம் நிர்வாகத்தால் சரிசெய்ய முடியும்.

வரவுசெலவுத் திட்ட இருப்புநிலை ஒவ்வொரு காலத்திற்கும் பட்ஜெட் மாதிரியால் கட்டமைக்கப்பட வேண்டும், இது இறுதிக் காலத்திற்கு பதிலாக அல்ல, இதனால் பட்ஜெட் ஆய்வாளர் உருவாக்க முடியும் என மதிப்பிடப்பட்ட பணப்புழக்கங்கள் நிறுவனத்திற்கு போதுமான நிதி வழங்க போதுமானதாக இருக்குமா என்பதை தீர்மானிக்க முடியும் பட்ஜெட் காலம்.

பட்ஜெட் செய்யப்பட்ட இருப்புநிலைக்கு எடுத்துக்காட்டு

பின்வருபவை பட்ஜெட் செய்யப்பட்ட இருப்புநிலைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு:

மிகப் பெரிய கார்ப்பரேஷன்

பட்ஜெட் செய்யப்பட்ட இருப்புநிலை

ஆண்டு டிசம்பர் 31, 20XX வரை