பத்திரங்களின் ஓய்வு

பத்திரங்களின் ஓய்வூதியம் என்பது முன்னர் வழங்கப்பட்ட முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து பத்திரங்களை மீண்டும் வாங்குவதைக் குறிக்கிறது. வழங்குபவர் கருவிகளின் திட்டமிடப்பட்ட முதிர்வு தேதியில் பத்திரங்களை ஓய்வு பெறுகிறார். அல்லது, பத்திரங்கள் அழைக்கப்படக்கூடியதாக இருந்தால், முந்தைய பத்திரங்களை மீண்டும் வாங்குவதற்கு வழங்குநருக்கு விருப்பம் உள்ளது; இது ஓய்வூதியத்தின் மற்றொரு வடிவம். பத்திரங்கள் ஓய்வு பெற்றதும், வழங்குபவர் அதன் புத்தகங்களில் செலுத்த வேண்டிய பத்திரங்களை நீக்குகிறார்.