நிதி குத்தகைக்கான கணக்கியல்

ஒரு குத்தகைதாரர் பின்வரும் ஏதேனும் நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்யும்போது குத்தகையை நிதி குத்தகை என வகைப்படுத்த வேண்டும்:

 • அடிப்படை சொத்தின் உரிமையாளர் குத்தகை காலத்தின் முடிவில் குத்தகைதாரருக்கு மாற்றப்படுவார்.

 • குத்தகைக்கு விடப்பட்ட சொத்தை வாங்குவதற்கு குத்தகைதாரருக்கு கொள்முதல் விருப்பம் உள்ளது, அதைப் பயன்படுத்துவது நியாயமானதே.

 • குத்தகை காலமானது அடிப்படை சொத்தின் மீதமுள்ள பொருளாதார வாழ்க்கையின் முக்கிய பகுதியை உள்ளடக்கியது. இது அடிப்படை சொத்தின் மீதமுள்ள பொருளாதார வாழ்வில் 75% அல்லது அதற்கு மேற்பட்டதாக கருதப்படுகிறது.

 • அனைத்து குத்தகைக் கொடுப்பனவுகளின் கூட்டுத்தொகையின் தற்போதைய மதிப்பு மற்றும் குத்தகைதாரருக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட மீதமுள்ள மதிப்பு பொருந்துகிறது அல்லது அடிப்படை சொத்தின் நியாயமான மதிப்பை மீறுகிறது.

 • குத்தகை காலத்தைத் தொடர்ந்து குத்தகைதாரருக்கு மாற்றுப் பயன்பாடு இல்லாத அளவுக்கு சொத்து மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது.

குத்தகையின் தொடக்க தேதியின்படி, குத்தகைதாரர் குத்தகையுடன் தொடர்புடைய பொறுப்பு மற்றும் பயன்பாட்டுக்கான சரியான சொத்தை அளவிடுகிறார். இந்த அளவீடுகள் பின்வருமாறு பெறப்படுகின்றன:

 • குத்தகை பொறுப்பு. குத்தகைக் கொடுப்பனவுகளின் தற்போதைய மதிப்பு, குத்தகைக்கான தள்ளுபடி விகிதத்தில் தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது. இந்த விகிதம் உடனடியாக நிர்ணயிக்கப்படும்போது குத்தகையில் உள்ள விகிதமாகும். இல்லையெனில், குத்தகைதாரர் அதற்கு பதிலாக அதன் அதிகரிக்கும் கடன் விகிதத்தைப் பயன்படுத்துகிறார்.

 • பயன்பாட்டுக்கு சரியான சொத்து. குத்தகைப் பொறுப்பின் ஆரம்பத் தொகை, குத்தகைத் தொடக்க தேதிக்கு முன்னர் குத்தகைதாரருக்கு வழங்கப்பட்ட எந்தவொரு குத்தகைக் கொடுப்பனவுகளும், எந்தவொரு ஆரம்ப நேரடி செலவுகளும், பெறப்பட்ட குத்தகை சலுகைகள் கழித்தல்.

குத்தகைதாரர் ஒரு குத்தகையை நிதி குத்தகையாக நியமித்தால், அது குத்தகை காலத்தின் அடிப்படையில் பின்வருவனவற்றை அங்கீகரிக்க வேண்டும்:

 • பயன்பாட்டு உரிமையின் சொத்தின் தற்போதைய கடன்

 • குத்தகை பொறுப்பு மீதான வட்டி தற்போதைய கடன்தொகை

 • குத்தகைப் பொறுப்பில் சேர்க்கப்படாத எந்த மாறுபட்ட குத்தகைக் கொடுப்பனவுகளும்

 • பயன்பாட்டு உரிமையின் எந்தவொரு குறைபாடும்