நிதி அறிக்கைகளின் தரமான பண்புகள்

பின்வருபவை அனைத்தும் நிதிநிலை அறிக்கைகளின் தரமான பண்புகள்:

  • புரிந்துகொள்ளுதல். நிதி அறிக்கைகளின் பயனர்களுக்கு தகவல் உடனடியாக புரிந்துகொள்ளக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். இதன் பொருள், தெளிவுபடுத்துவதற்கு உதவ கூடுதல் தகவல்கள் துணை அடிக்குறிப்புகளில் வழங்கப்பட வேண்டும்.

  • சம்பந்தம். தகவல் பயனர்களின் தேவைகளுக்கு பொருத்தமானதாக இருக்க வேண்டும், தகவல் அவர்களின் பொருளாதார முடிவுகளை பாதிக்கும் போது இதுதான். இது குறிப்பாக பொருத்தமான தகவல்களைப் புகாரளிப்பதை உள்ளடக்கியிருக்கலாம் அல்லது பயனர்களின் பொருளாதார முடிவுகளை தவிர்க்கக்கூடிய அல்லது தவறாக மதிப்பிடுவது.

  • நம்பகத்தன்மை. தகவல் பொருள் பிழை மற்றும் சார்பு இல்லாததாக இருக்க வேண்டும், தவறாக வழிநடத்தக்கூடாது. எனவே, தகவல் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் பிற நிகழ்வுகளை உண்மையாக பிரதிநிதித்துவப்படுத்த வேண்டும், நிகழ்வுகளின் அடிப்படை பொருளை பிரதிபலிக்க வேண்டும், மேலும் சரியான வெளிப்பாடு மூலம் மதிப்பீடுகள் மற்றும் நிச்சயமற்ற தன்மைகளை விவேகத்துடன் குறிக்க வேண்டும்.

  • ஒப்பீடு. தகவல் பிற கணக்கியல் காலங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நிதித் தகவலுடன் ஒப்பிடப்பட வேண்டும், இதன் மூலம் பயனர்கள் அறிக்கை நிறுவனத்தின் செயல்திறன் மற்றும் நிதி நிலை ஆகியவற்றின் போக்குகளை அடையாளம் காண முடியும்.