பொருள் செலவு

பொருள் செலவு என்பது ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்ய அல்லது ஒரு சேவையை வழங்க பயன்படும் பொருட்களின் விலை. பொருள் செலவில் இருந்து விலக்கப்பட்டிருப்பது உற்பத்தி செயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களை சுத்தம் செய்வது போன்ற அனைத்து மறைமுக பொருட்களும் ஆகும். உற்பத்தி அலகுக்கு (பூர்த்தி செய்யப்பட்ட முடிக்கப்பட்ட பொருட்கள் உருப்படி போன்றவை) ஒதுக்க வேண்டிய பொருள் செலவின் அளவை தீர்மானிக்க இந்த படிகளைப் பின்பற்றவும்:

  1. ஒரு அலகு தயாரிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் பொருளின் நிலையான அளவைக் கண்டறியவும்.

  2. ஒரு அலகு தயாரிப்போடு தொடர்புடைய ஸ்கிராப்பின் நிலையான அளவைச் சேர்க்கவும்.

  3. உற்பத்தி ஓட்டத்தை அமைப்பதோடு தொடர்புடைய ஸ்கிராப்பின் நிலையான அளவைத் தீர்மானிக்கவும், அதை தனிப்பட்ட அலகுக்குப் பிரிக்கவும்.

  4. ஏதேனும் ஸ்கிராப் விற்கப்பட்டால், வருவாயை தனிப்பட்ட அலகுக்கு மீண்டும் பகிர்.

பல பொருட்களுக்கு, ஸ்கிராப்பின் விலை மற்றும் ஸ்கிராப்பின் மறுவிற்பனையிலிருந்து கிடைக்கும் வருவாய் மிகவும் சிறியவை, அதை பொருள் செலவில் பகிர்வது பயனில்லை.

பொருள் செலவு ஒரு தரமாக நிறுவப்பட்டிருந்தால், உண்மையான பொருட்களின் பயன்பாடு எதிர்பார்த்தபடி இருந்ததா என்பதைப் பார்க்க நீங்கள் பொருள் மகசூல் மாறுபாட்டைக் கணக்கிடலாம் அல்லது பொருளின் கொள்முதல் விலை எதிர்பார்த்தபடி இருந்ததா என்பதைப் பார்க்க கொள்முதல் விலை மாறுபாட்டைக் கணக்கிடலாம். . இந்த மாறுபாடுகள் ஒரு வணிகத்தின் உற்பத்தி மற்றும் வாங்கும் பகுதிகளில் உள்ள சிக்கல்களை விசாரிக்க பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

ஒத்த விதிமுறைகள்

பொருள் செலவு நேரடி பொருள் செலவு மற்றும் மூலப்பொருள் செலவு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.