அந்நிய குத்தகை

ஒரு அந்நிய குத்தகை என்பது வரி-நன்மை பயக்கும் குத்தகை ஏற்பாடாகும், அதில் ஒரு குத்தகைதாரர் ஒரு சொத்தை வாங்குவதற்கு நிதி கடன் வாங்குகிறார், பின்னர் அது குத்தகைதாரருக்கு குத்தகைக்கு விடப்படுகிறது. இந்த சூழ்நிலையில், கடன் வழங்குபவர் குத்தகைக்கு விடப்பட்ட சொத்துக்கு தலைப்பு வைத்திருக்கிறார், அதே நேரத்தில் அனைத்து குத்தகைதாரர் கொடுப்பனவுகளும் குத்தகைதாரரால் சேகரிக்கப்பட்டு கடன் வழங்குபவருக்கு அனுப்பப்படும். குத்தகைதாரர் கட்டணம் செலுத்தும் இயல்புநிலை ஏற்பட்டால் கடன் வழங்குபவர் சொத்தை மீண்டும் பெற முடியும். இந்த ஏற்பாட்டில், குத்தகைதாரர் வரி நோக்கங்களுக்காக சொத்தின் மீதான தேய்மான செலவை அடையாளம் காண முடியும், அதே நேரத்தில் குத்தகைதாரர் அதன் குத்தகைக் கொடுப்பனவுகளை வரிவிதிப்பு வருமானத்திலிருந்து கழிக்க முடியும்.

இந்த குத்தகையின் பெயர் குத்தகைதாரரின் நிதி நிலையை குறிக்கிறது, இது குத்தகைக்கு விடப்படும் சொத்தின் பெரும்பாலான செலவை செலுத்த கடனை (அந்நிய) பயன்படுத்தியுள்ளது.