ஆரம்ப உரிம கட்டணம்

ஆரம்ப உரிமையாளர் கட்டணம் என்பது ஒரு உரிமையாளருக்கு ஒரு உரிமையாளர் உறவை ஏற்படுத்துவதற்கு ஈடாக செலுத்தப்படும் கட்டணமாகும், மேலும் சில ஆரம்ப சேவைகளை வழங்குவதும் ஆகும். ஒரு உரிம ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடும்போது இந்த கட்டணம் உரிமையாளருக்கு மொத்த தொகையாக செலுத்தப்படுகிறது.

ஒரு உரிமையாளர் ஒரு உரிமையாளருக்கு ஒரு உரிமக் கட்டணத்தை செலுத்தும்போது, ​​இந்த கட்டணம் ஒரு அருவமான சொத்தாக கருதப்படலாம். இது மூன்றாம் தரப்பினரிடமிருந்து பெறப்பட்ட சொத்து என்பதால் உரிமையாளர் இந்தச் செலவை ஒரு சொத்தாக அங்கீகரிப்பது அனுமதிக்கப்படுகிறது. உரிமையாளர் இந்த சொத்தை அதன் மதிப்பிடப்பட்ட பயனுள்ள வாழ்நாளில் மன்னிக்க வேண்டும், இது உரிமையாளர் ஒப்பந்தத்தின் காலமாக கருதப்படுகிறது.