முன்னோக்கி பரிமாற்ற ஒப்பந்தம்

முன்னோக்கி பரிவர்த்தனை ஒப்பந்தங்களின் கண்ணோட்டம்

முன்னோக்கி பரிமாற்ற ஒப்பந்தம் என்பது ஒரு ஒப்பந்தமாகும், இதன் கீழ் ஒரு வணிகமானது ஒரு குறிப்பிட்ட எதிர்கால தேதியில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வெளிநாட்டு நாணயத்தை வாங்க ஒப்புக்கொள்கிறது. கொள்முதல் முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட மாற்று விகிதத்தில் செய்யப்படுகிறது. இந்த ஒப்பந்தத்தில் நுழைவதன் மூலம், வாங்குபவர் வெளிநாட்டு நாணயத்தின் மாற்று விகிதத்தில் அடுத்தடுத்த ஏற்ற இறக்கங்களிலிருந்து தன்னைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும். இந்த ஒப்பந்தத்தின் நோக்கம் ஒரு இழப்பைத் தவிர்ப்பதற்காக அந்நிய செலாவணி நிலையை பாதுகாப்பது அல்லது ஒரு ஆதாயத்தை உருவாக்குவதற்காக மாற்று விகிதத்தில் எதிர்கால மாற்றங்களை ஊகிப்பது.

முன்னோக்கி பரிமாற்ற வீதங்களை எதிர்காலத்தில் பன்னிரண்டு மாதங்களுக்கு பெறலாம்; முக்கிய நாணய ஜோடிகளுக்கான மேற்கோள்கள் (டாலர்கள் மற்றும் யூரோக்கள் போன்றவை) எதிர்காலத்தில் ஐந்து முதல் பத்து ஆண்டுகள் வரை பெறலாம்.

பரிமாற்ற வீதம் பின்வரும் கூறுகளைக் கொண்டது:

  • நாணயத்தின் ஸ்பாட் விலை
  • வங்கியின் பரிவர்த்தனை கட்டணம்
  • இரண்டு நாணயங்களுக்கிடையிலான வட்டி வீத வேறுபாட்டிற்கான சரிசெய்தல் (மேல் அல்லது கீழ்). சாராம்சத்தில், குறைந்த வட்டி விகிதத்தைக் கொண்ட நாட்டின் நாணயம் பிரீமியத்தில் வர்த்தகம் செய்யும், அதே நேரத்தில் அதிக வட்டி விகிதத்தைக் கொண்ட நாட்டின் நாணயம் தள்ளுபடியில் வர்த்தகம் செய்யப்படும். எடுத்துக்காட்டாக, உள்நாட்டு வட்டி விகிதம் மற்ற நாட்டிலுள்ள விகிதத்தை விடக் குறைவாக இருந்தால், எதிர் கட்சியாக செயல்படும் வங்கி ஸ்பாட் வீதத்திற்கு புள்ளிகளைச் சேர்க்கிறது, இது முன்னோக்கி ஒப்பந்தத்தில் வெளிநாட்டு நாணயத்தின் விலையை அதிகரிக்கிறது.

தள்ளுபடி அல்லது பிரீமியம் புள்ளிகளின் எண்ணிக்கையை கணக்கிடுவது அல்லது முன்னோக்கி ஒப்பந்தத்தில் சேர்ப்பது பின்வரும் சூத்திரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது: