நிலையான சொத்து அட்டவணை

ஒரு நிலையான சொத்து அட்டவணை என்பது ஒரு வணிகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு நிலையான சொத்தின் முழுமையான பட்டியலாகும். பொது லெட்ஜரில் பட்டியலிடப்பட்ட நிலையான சொத்து கணக்கு இருப்புக்கான மூல ஆவணம் இது. பட்டியலிடப்பட்ட ஒவ்வொரு நிலையான சொத்துக்கும் பின்வரும் தகவலை இந்த அட்டவணை கூறுகிறது:

1. தனித்துவமான சொத்து எண்

2. நிலையான சொத்து விளக்கம்

3. மொத்த செலவு

4. திரட்டப்பட்ட தேய்மானம்

5. நிகர செலவு

மேலும் விரிவான நிலையான சொத்து அட்டவணை ஒவ்வொரு நிலையான சொத்துக்குமான காப்பு மதிப்பு அனுமானத்தையும் (ஏதேனும் இருந்தால்) குறிப்பிடலாம், அத்துடன் ஒவ்வொன்றிற்கும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட வருடாந்திர தேய்மானம், ஆண்டுக்கு தனித்தனியாக காட்டப்படும். ஒவ்வொரு சொத்துக்கும் பயன்படுத்தப்படும் தேய்மான முறை வகை பட்டியலிடப்படலாம். பட்டியலில் ஒரு சொத்துக்கு எதிரான ஏதேனும் குறைபாடு கட்டணங்கள் இருக்கலாம்.

அறிக்கையில் உள்ள மொத்த செலவுத் தொகைகளின் ஒட்டுமொத்த மொத்தம் நிலையான சொத்துகளுக்கான பொது லெட்ஜர் கணக்கில் நிலுவைக்கு சமமாக இருக்க வேண்டும். பொது லெட்ஜரில் உள்ள நிலையான சொத்துக்கள் வகை (தளபாடங்கள் மற்றும் சாதனங்கள் அல்லது இயந்திரங்கள் போன்றவை) தனித்தனியாக பதிவு செய்யப்பட்டால், நிலையான சொத்து அட்டவணை இதேபோல் ஒழுங்கமைக்கப்பட வேண்டும், இந்த கணக்கு நிலுவைகளை கண்டுபிடிக்கும் சப்டோட்டல்களுடன்.

அறிக்கையில் திரட்டப்பட்ட அனைத்து தேய்மானங்களின் ஒட்டுமொத்த மொத்தம் குவிக்கப்பட்ட தேய்மானத்திற்கான பொது லெட்ஜர் கணக்கில் சமநிலையை சமமாக இருக்க வேண்டும்.

நிலையான சொத்து அட்டவணை ஒரு நிறுவனத்தின் தணிக்கையாளர்களால் நிலையான சொத்துகளின் இருப்பை சரிபார்க்கவும், இந்த பொருட்களை பொது லெட்ஜர் இருப்புக்கு மீண்டும் கண்டுபிடிக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எனவே, கணக்கு ஊழியர்கள் கால அட்டவணையை புதுப்பித்த நிலையில் வைத்திருப்பது கணிசமான முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. நிலையான சொத்து அட்டவணையை பராமரிக்க தேவையான வேலையின் அளவை பின்வரும் நுட்பங்களுடன் குறைக்கலாம்:

  • அதிக மூலதனமயமாக்கல் வரம்பை அமைக்கவும், இதனால் குறைந்த செலவுகள் நிலையான சொத்துகளாக வகைப்படுத்தப்படும்.

  • பட்டியலின் அளவைக் குறைப்பதற்காக, சொத்துக்கள் விற்கப்பட்டாலோ அல்லது அகற்றப்பட்டாலோ அவற்றை பட்டியலிலிருந்து அகற்றவும்.

  • நிலையான சொத்துக்களின் பல துணை வகைகளை அட்டவணையில் பயன்படுத்தவும், எனவே சமரசம் செய்ய ஒவ்வொரு வகையிலும் குறைவான சொத்துக்கள் உள்ளன.