புகாரளிக்கும் காலம்

ஒரு அறிக்கையிடல் காலம் என்பது நிதிநிலை அறிக்கைகளின் தொகுப்பால் மூடப்பட்ட காலமாகும். அறிக்கையிடல் காலம் பொதுவாக ஒரு மாதம், காலாண்டு அல்லது ஆண்டு. நிறுவனங்கள் ஆண்டுதோறும் ஒரே அறிக்கையிடல் காலங்களைப் பயன்படுத்துகின்றன, இதன் மூலம் அவற்றின் நிதிநிலை அறிக்கைகளை முந்தைய ஆண்டுகளில் தயாரிக்கப்பட்டவற்றுடன் ஒப்பிடலாம்.

அறிக்கையிடல் காலம் நிதி அறிக்கையின் தலைப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, வருமான அறிக்கை தலைப்பு, "ஜூன் 30, 20X1 உடன் முடிவடைந்த மாதத்திற்கு" படிக்கலாம், அதே சமயம் இருப்புநிலை தலைப்பு "ஜூன் 30, 20X1 வரை" படிக்கலாம்.

அரிதான சந்தர்ப்பங்களில், ஒரு அறிக்கை காலம் ஒரு வாரம் அல்லது சில நாட்கள் போன்ற குறுகிய காலத்திற்கு இருக்கலாம். ஒரு வணிகமானது மாதத்தின் நடுப்பகுதியில் செயல்பாடுகளைத் தொடங்கும்போது அல்லது ஒரு சாதாரண அறிக்கையிடல் காலம் முடிவதற்கு முன்னர் செயல்பாடுகளை நிறுத்தும்போது இதுபோன்ற காலம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு புதிய கார்ப்பரேட் பெற்றோர் மாதத்தின் நடுப்பகுதியில் பொறுப்பேற்கும்போது ஒரு குறுகிய காலம் பயன்படுத்தப்படலாம்.

ஒத்த விதிமுறைகள்

ஒரு அறிக்கையிடல் காலம் ஒரு கணக்கியல் காலத்திற்கு சமம்.