விடுமுறை ஊதிய செலவு

விடுமுறை ஊதிய செலவு என்பது ஒரு பொது லெட்ஜர் கணக்கு, இதில் ஊழியர்கள் சம்பாதித்த விடுமுறை ஊதியத்தின் அளவு பதிவு செய்யப்படுகிறது. ஒவ்வொரு அறிக்கையிடல் காலத்தின் முடிவிலும் கணக்கில் உள்ள தொகை புதுப்பிக்கப்படுகிறது, அந்தக் காலகட்டத்தில் பணியாற்றிய பணியாளர் நேரத்தின் விளைவாக உருவாக்கப்பட்ட கூடுதல் செலவைப் பிரதிபலிக்கும்.