மதிப்பிழந்த செலவு

மதிப்பிழந்த செலவு என்பது ஒரு நிலையான சொத்தின் ஒருங்கிணைந்த கொள்முதல் மற்றும் நிறுவல் செலவு, அதன் மதிப்பிடப்பட்ட காப்பு மதிப்பைக் கழித்தல். மதிப்பிழந்த செலவு ஒரு சொத்தின் அவ்வப்போது தேய்மானத்திற்கு அடிப்படையாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வணிகமானது ஒரு இயந்திரத்தை $ 10,000 க்கு வாங்குகிறது, மேலும் இயந்திரம் அதன் பயனுள்ள வாழ்க்கையின் முடிவில் $ 2,000 காப்பு மதிப்பைக் கொண்டிருக்கும் என்று மதிப்பிடுகிறது. எனவே, இயந்திரத்தின் மதிப்பிழந்த செலவு, 000 8,000 ஆகும், இது பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது:

$ 10,000 கொள்முதல் விலை - $ 2,000 காப்பு மதிப்பு = $ 8,000 மதிப்பிழக்கக்கூடிய செலவு

இயந்திரத்தின் பயனுள்ள வாழ்க்கையை செலவழிக்க, 000 8,000 மதிப்பிழந்த செலவை படிப்படியாக வசூலிக்க, நிறுவனம் நேர்-வரி முறை போன்ற ஒரு தேய்மான முறையைப் பயன்படுத்துகிறது.

இந்த வகை சொத்து மதிப்பிழக்கப்படுவதற்குப் பதிலாக, மன்னிப்புக் கோரப்பட்டிருப்பதால், இந்த கருத்து ஒரு அருவமான சொத்துக்கு பொருந்தாது.