இயக்க செயல்திறன் விகிதங்கள்

இயக்க செயல்திறன் விகிதங்கள் ஒரு நிறுவனத்தின் முக்கிய செயல்பாடுகளின் வெவ்வேறு அம்சங்களை அளவிட வேண்டும். இந்த அளவீடுகளின் கவனம் விற்பனையை உருவாக்குவதற்கான வளங்களை திறம்பட பயன்படுத்துவதோடு, சொத்துக்களை எவ்வளவு பணமாக மாற்ற முடியும் என்பதிலும் உள்ளது. சிறந்த செயல்திறன் விகிதங்களைக் கொண்ட ஒரு வணிகமானது ஒப்பீட்டளவில் சில ஆதாரங்களுடன் அதிக அளவிலான விற்பனையை உருவாக்க முடியும், மேலும் அதிக அளவு பணப்புழக்கத்தை உருவாக்குகிறது. அத்தியாவசிய இயக்க செயல்திறன் அளவீடுகள்:

  • நிலையான சொத்து விற்றுமுதல். இந்த விகிதம் வருவாயை நிகர நிலையான சொத்துகளுடன் ஒப்பிடுகிறது. ஒரு வணிகமானது ஒப்பீட்டளவில் சிறிய நிலையான சொத்து தளத்திலிருந்து அதிக அளவு விற்பனையை உருவாக்குகிறது என்பதை அதிக விகிதம் குறிக்கிறது. சூத்திரம் நிகர விற்பனை என்பது நிகர நிலையான சொத்துகளால் வகுக்கப்படுகிறது. ஒரு வணிக விற்பனையை உருவாக்க மிகவும் பழைய சொத்துக்களைப் பயன்படுத்தினால் இந்த விகிதம் தவறான முடிவுகளைத் தரும்; சில கட்டத்தில், அந்த சொத்துக்கள் மாற்றப்பட வேண்டும்.

  • இயக்க சுழற்சி. ஒரு வணிகத்திற்கு பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதற்கும், பொருட்களை விற்பனை செய்வதற்கும், பொருட்களுக்கு ஈடாக வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து பணத்தைப் பெறுவதற்கும் ஒரு ஆரம்ப செலவினம் செய்ய இது தேவைப்படும் சராசரி காலமாகும். மிகக் குறுகிய இயக்க சுழற்சியைக் கொண்ட ஒரு நிறுவனத்திற்கு அதன் செயல்பாடுகளை பராமரிக்க குறைந்த பணம் தேவைப்படுகிறது, எனவே ஒப்பீட்டளவில் சிறிய ஓரங்களில் விற்கும்போது இன்னும் வளர முடியும். மாறாக, ஒரு வணிகத்திற்கு கொழுப்பு விளிம்புகள் இருக்கலாம், ஆனால் அதன் இயக்க சுழற்சி வழக்கத்திற்கு மாறாக நீண்டதாக இருந்தால், ஒரு சாதாரண வேகத்தில் கூட வளர கூடுதல் நிதி தேவைப்படுகிறது.

  • ஒரு பணியாளருக்கு விற்பனை. இந்த விகிதம் வருவாயை ஊழியர்களின் எண்ணிக்கையுடன் ஒப்பிடுகிறது. ஒரு வணிகமானது மிகக் குறைந்த பணியாளர்களுடன் ஒரு பெரிய அளவிலான விற்பனையை உருவாக்குகிறது என்பதை அதிக விகிதம் குறிக்கிறது. சூத்திரம் நிகர விற்பனை என்பது முழு நேர சமமானவர்களின் எண்ணிக்கையால் வகுக்கப்படுகிறது. ஒரு வணிகமானது அதிக அளவு வேலைகளை அவுட்சோர்சிங் செய்தால் அல்லது அதிக எண்ணிக்கையிலான ஒப்பந்தக்காரர்களைப் பயன்படுத்தினால் இந்த விகிதம் தவறான முடிவுகளைத் தரும்.