முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனம்

முதலீட்டு மூலதனம் என்பது ஒரு வணிகத்தில் அதன் வாழ்நாளில் பங்குதாரர்கள், பத்திரதாரர்கள் மற்றும் கடன் வழங்குநர்களால் முதலீடு செய்யப்பட்ட நிதி. பங்குதாரர்களால் பங்களிக்கப்பட்ட பணமல்லாத சொத்துக்கள் இதில் அடங்கும், அதாவது பங்குகளுக்கு ஈடாக ஒரு பங்குதாரர் பங்களித்த கட்டிடத்தின் மதிப்பு அல்லது பங்குகளுக்கு ஈடாக வழங்கப்படும் சேவைகளின் மதிப்பு. ஒரு வணிகமானது அதன் முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனத்தின் வருமானத்தை அந்த மூலதனத்தின் விலையை விட அதிகமாக சம்பாதிக்க வேண்டும்; இல்லையெனில், நிறுவனம் அதில் முதலீடு செய்த மூலதனத்தை படிப்படியாக அழித்து வருகிறது. எனவே, முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனம் ஒரு கணக்கியல் கருத்தாக்கத்தை விட நிதி பகுப்பாய்வு கருத்தாக கருதப்படுகிறது.

முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனத்தின் அளவு ஒரு நிறுவனத்தின் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் ஒரு தனி வரி உருப்படியாக பட்டியலிடப்படவில்லை. அதற்கு பதிலாக, ஒரு நிறுவனத்தின் கணக்கு பதிவுகளில் கூறப்பட்ட பிற தகவல்களிலிருந்து இந்த தொகை ஊகிக்கப்பட வேண்டும். நிதி அணுகுமுறையின் கீழ் முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனத்திற்கான கணக்கீடு:

+ வழங்கப்பட்ட பங்குகளுக்கு செலுத்தப்பட்ட தொகை

+ வழங்கப்பட்ட பத்திரங்களுக்கு பத்திரதாரர்கள் செலுத்திய தொகை

+ கடன் வழங்குநர்களால் கடன் பெற்ற பிற நிதிகள்

+ குத்தகை கடமைகள்

- செயல்பாடுகளை ஆதரிக்க பணம் மற்றும் முதலீடுகள் தேவையில்லை

= முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனம்

முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனத்தின் கணக்கீட்டில் தக்க வருவாய் (ஒரு வணிகத்தால் உருவாக்கப்பட்ட வருவாய்) சேர்க்கப்படவில்லை.

முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனத்தைப் பெறுவதற்கான மாற்று வழி இயக்க அணுகுமுறை என்று அழைக்கப்படுகிறது. இயக்க அணுகுமுறையின் கீழ், முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனத்தின் கணக்கீடு பின்வருமாறு:

+ செயல்பாடுகளுக்கு நிகர மூலதனம் தேவை

+ திரட்டப்பட்ட தேய்மானத்தின் நிலையான சொத்து நிகர

+ செயல்பாடுகளுக்கு தேவையான பிற சொத்துக்கள்

= முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனம்

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நிறுவனம் 5,000,000 டாலர்களுக்கு பங்குகளை விற்று,, 000 2,000,000 பத்திரங்களை வெளியிட்டிருந்தால், மற்றும், 000 200,000 குத்தகைக் கடமைகளைக் கொண்டிருந்தால், அதன் முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனம், 200 7,200,000 ஆகும்.

சூத்திரத்தின் மாறுபாட்டின் சிக்கல் என்னவென்றால், செயல்பாடுகளை ஆதரிக்க எவ்வளவு பணம் மற்றும் பிற சொத்துக்கள் தேவை என்பதை தீர்மானிப்பது ஒரு தீர்ப்பு அழைப்பு, எனவே அளவீட்டை உருவாக்கும் நபரின் கருத்துக்களின் அடிப்படையில் மாறுபடும். வழக்கமாக, ஒரு நீண்ட பண மாற்று சுழற்சி நடவடிக்கைகளுக்கு அவசியமானதாக அதிக சொத்துக்களை நியமிக்க அழைக்கிறது.