நேரடி விளிம்பு

நேரடி விளிம்பு என்பது அனைத்து நேரடி செலவுகளும் விற்பனையிலிருந்து கழிக்கப்படும் போது உருவாக்கப்படும் வருமான சதவீதமாகும். விற்பனைக்கு மாறுபட்ட செலவுகளைப் பயன்படுத்துவதன் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட வருவாயின் அளவை தீர்மானிக்க இந்த விளிம்பு பயனுள்ளதாக இருக்கும். மொத்த விளிம்பு கணக்கீட்டில் தொழிற்சாலை மேல்நிலை செலவுகளும் இருப்பதால், இந்த விளிம்பு மொத்த விளிம்பை விட அதிகமாக உள்ளது. நேரடி விளிம்பு கணக்கீடு:

(விற்பனை - நேரடி செலவுகள்) ÷ விற்பனை = நேரடி விளிம்பு

ஒத்த விதிமுறைகள்

நேரடி விளிம்பு பங்களிப்பு விளிம்பு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.