தொகுதி நிலை செலவு

ஒரு தொகுதி-நிலை செலவு என்பது ஒரு குழு அலகுகளுடன் தொடர்புடைய செலவு ஆகும், ஆனால் இது குறிப்பிட்ட தனிப்பட்ட அலகுகளுடன் தொடர்புடையது அல்ல. எடுத்துக்காட்டாக, உற்பத்தி ஓட்டத்தை அமைப்பதற்கான செலவு பின்னர் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களின் தொகுப்போடு தொடர்புடையது. மேல்நிலை ஒதுக்க இந்த கருத்து பயன்படுத்தப்படுகிறது, அங்கு தொகுதி அளவிலான செலவுகள் ஒரு தொகுப்பில் உள்ள அலகுகளிடையே பரவுகின்றன.