கணக்கியல் கையேடு

கணக்கியல் கையேடு என்பது உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட கையேடு, இது ஒரு கணக்கியல் ஊழியர்களால் பின்பற்றப்பட வேண்டிய கொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகளைக் கொண்டுள்ளது. கூடுதலாக, கையேட்டில் மாதிரி படிவங்கள், கணக்குகளின் விளக்கப்படம் மற்றும் வேலை விளக்கங்கள் இருக்கலாம். கையேடு புதிய ஊழியர்களுக்கான பயிற்சி வழிகாட்டியாகவும், புதிய செயல்பாடுகளில் குறுக்கு பயிற்சி பெறும் எவருக்கும், அதேபோல் இருக்கும் பணியாளர்களுக்கு புத்துணர்ச்சியாகவும் பயன்படுத்தப்படலாம்.