எதிர்கால தொகையின் தற்போதைய மதிப்பிற்கான சூத்திரம்

எதிர்கால தொகையின் தற்போதைய மதிப்பிற்கான சூத்திரம் இப்போது அல்லது எதிர்காலத்தில் பணம் செலுத்த வேண்டுமா அல்லது பெற வேண்டுமா என்பதை தீர்மானிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. கணக்கீடு எந்த விருப்பத்தில் அதிக தற்போதைய மதிப்பைக் கொண்டுள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது, இது முடிவை இயக்குகிறது. எளிய வட்டி விகிதத்தைப் பயன்படுத்தி எதிர்காலத் தொகையின் தற்போதைய மதிப்பைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் பின்வருமாறு:

பி = எ / (1 + என்ஆர்)

எங்கே:

பி = எதிர்காலத்தில் செலுத்த வேண்டிய தொகையின் தற்போதைய மதிப்பு

அ = செலுத்த வேண்டிய தொகை

r = வட்டி விகிதம்

n = கட்டணம் செலுத்த வேண்டிய ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை

எடுத்துக்காட்டாக, ஏபிசி இன்டர்நேஷனல் ஒரு சப்ளையருக்கு $ 10,000 கடன்பட்டுள்ளது, இது ஐந்து ஆண்டுகளில் செலுத்தப்பட வேண்டும். வட்டி விகிதம் 6%. ஏபிசி அதன் கணக்கு பதிவுகளிலிருந்து கடமையைத் துடைக்க இப்போது சப்ளையருக்கு அந்த தொகையின் தற்போதைய மதிப்பை செலுத்த முடியும். எளிய வட்டி விகிதத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கீடு:

பி = $ 10,000 / (1+ (5 x .06)

பி = $ 7,692.31

கூட்டு வட்டி வீதத்தைப் பயன்படுத்தி எதிர்காலத் தொகையின் தற்போதைய மதிப்பைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம், ஆண்டுதோறும் வட்டி விகிதம் ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறது,

பி = எ / (1 + ஆர்) என்

நாங்கள் அதே உதாரணத்தைப் பயன்படுத்துகிறோம், ஆனால் வட்டி இப்போது ஆண்டுதோறும் அதிகரிக்கிறது. கணக்கீடு:

பி = $ 10,000 / (1 + .06) 5

பி = $ 7,472.58

கூட்டு வட்டி விகிதத்தைப் பயன்படுத்தி எதிர்காலத் தொகையின் தற்போதைய மதிப்பைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம், அங்கு வட்டி ஆண்டுக்கு பல முறை ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறது,

P = A / (1+ (r / t)) nt

எங்கே:

t = வருடத்திற்கு கூட்டு முறை

நாங்கள் அதே உதாரணத்தைப் பயன்படுத்துகிறோம், ஆனால் வட்டி விகிதம் இப்போது மாதந்தோறும் (வருடத்திற்கு 12 முறை) ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறது. கணக்கீடு:

பி = $ 10,000 / (1 + (. 06/12)) (5 ​​* 12)

பி = $ 7,413.72

சுருக்கமாக, வட்டி கூட்டு விகிதத்தின் விரைவான விகிதம் எதிர்காலத்தில் எந்தவொரு கட்டணத்திற்கும் குறைந்த தற்போதைய மதிப்பைக் கொடுக்கும்.