மேல் வரி

மேல் வரி என்பது வருமான அறிக்கையில் வருவாய் வரி உருப்படியைக் குறிக்கிறது. வருமான அறிக்கையின் முதல் அல்லது “மேல்” வரிசையில் வருவாயை நிலைநிறுத்துவதிலிருந்து பெயர் வந்தது. நிறுவனங்கள் சில நேரங்களில் தங்கள் வருவாயை "மேல் வரி" வளர்ச்சி என அதிகரிக்க எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளை குறிப்பிடுகின்றன. ஒப்பிடுகையில், கீழ்நிலை என்பது ஒரு வணிகத்தால் உருவாக்கப்படும் நிகர லாபத்தைக் குறிக்கிறது; வருமான அறிக்கையின் அடிப்பகுதியில் நிகர லாபக் கோட்டின் நிலைப்பாட்டிலிருந்து இந்த பெயர் பெறப்பட்டது.