வருவாயின் மூலதனம்

வருவாயின் மூலதனம் ஒரு வணிகத்தை அதன் திட்டமிடப்பட்ட எதிர்கால வருவாயின் நிகர தற்போதைய மதிப்பைப் பெறுவதன் மூலம் மதிப்பிட பயன்படுகிறது. மேலும் முதலீட்டு நோக்கங்களுக்காக அவற்றின் மதிப்பை தீர்மானிக்க தனிப்பட்ட துணை நிறுவனங்கள், தயாரிப்பு கோடுகள், தயாரிப்புகள் மற்றும் பணி மையங்களுக்கும் இந்த கருத்து பயன்படுத்தப்படலாம். இந்த முறையைப் பயன்படுத்தும் போது எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய பல சிக்கல்கள் உள்ளன, அவை:

  • அறிக்கையிடப்பட்ட வருவாயைக் காட்டிலும் பணப்புழக்கங்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட வேண்டும், ஏனெனில் வருவாய் தகவல் ஒரு வணிகத்தின் முக்கிய வருவாய் திறனைக் குறிக்காது.
  • திட்டமிடப்பட்ட பணப்புழக்கங்களின் மாறுபாட்டைக் கவனியுங்கள். அந்த நிறுவனம் மாறுபட்ட பணப்புழக்கங்களின் வரலாற்றைக் கொண்டிருந்தால், வருவாய் கணக்கீட்டின் மூலதனமயமாக்கலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள எதிர்கால பணப்புழக்கங்களின் அளவைக் குறைக்கவும் அல்லது அதிக தள்ளுபடி வீதத்தைப் பயன்படுத்தவும்.
  • எதிர்பார்க்கப்படும் எதிர்கால பணப்புழக்கங்களின் சரியான தொகுப்பை உருவாக்க முந்தைய பணப்புழக்க வரலாறு போதுமானதாக இருக்காது.