சிவப்பு கொடி

வணிகத்தில், ஒரு சிவப்புக் கொடி என்பது ஒரு அமைப்பு, செயல்முறை அல்லது நிதி முடிவுகளில் ஏதோ தவறு இருப்பதற்கான ஒரு குறிகாட்டியாகும். சிவப்புக் கொடி காணப்பட்டால், நிலைமையை விசாரித்து சரிசெய்ய நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். சிவப்பு கொடிகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்:

  • ஒரு நிறுவனத்தின் வருமான அறிக்கையில் சாதகமற்ற மாறுபாடு

  • தயாரிப்பு விற்பனையில் திடீரென கீழ்நோக்கிய போக்கு

  • பணியாளர் வருவாய் ஒரு ஸ்பைக்

  • ஒரு பொருளின் தோல்வி விகிதத்தில் ஒரு ஸ்பைக்