மோசடி வரையறை

மோசடி என்பது உண்மைகளின் தவறான பிரதிநிதித்துவம் ஆகும், இதன் விளைவாக மோசடி செய்யப்பட்ட பொருள் தவறாக சித்தரிக்கப்பட்ட உண்மைகளின் அடிப்படையில் செயல்படுவதன் மூலம் காயம் பெறுகிறது. மோசடி ஒரு நபர் மதிப்புள்ள ஒன்றை விட்டுக்கொடுப்பதில் அல்லது சட்டப்பூர்வ உரிமையை விட்டுக்கொடுப்பதில் விளைகிறது. மோசடி செய்த ஒரு நபரின் செயல்கள் பின்வரும் கூறுகளை உள்ளடக்கியது என்பதைக் காண்பிப்பதன் மூலம் நீதிமன்றத்தில் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது:

  • பொருள் உண்மையின் தவறான அறிக்கை;

  • அறிக்கை பொய்யானது என்று அறிவு;

  • பாதிக்கப்பட்டவரை ஏமாற்ற தனிநபரின் நோக்கம்;

  • அறிக்கையில் பாதிக்கப்பட்டவரின் ரிலையன்ஸ்; மற்றும்

  • முந்தைய செயல்களின் விளைவாக பாதிக்கப்பட்டவருக்கு ஏற்படும் காயம்.

முந்தைய வரையறையின் முக்கிய உறுப்பு நோக்கம். ஒரு நிறுவனம் தனது நிதிநிலை அறிக்கைகளில் தவறான பிரதிநிதித்துவங்களை அளிக்கக்கூடும், ஏனெனில் சில நிதித் தகவல்களைத் தொகுப்பதில் கணக்கியல் ஊழியர்கள் தவறு செய்தார்கள். நிதி அறிக்கைகளை தவறாகப் புரிந்துகொள்ளும் நோக்கம் இல்லாததால் இது மோசடி அல்ல (அது இயலாமை என்றாலும்). மாறாக, இலாபத்தை அதிகரிப்பதற்காக ஒரு கட்டுப்படுத்தி வேண்டுமென்றே மோசமான கடன் இருப்பைக் குறைத்து, அதன் மூலம் நிர்வாக குழுவுக்கு போனஸைத் தூண்டினால், இது இருக்கிறது மோசடி, ஏனெனில் ஒரு தவறான அறிக்கை வேண்டுமென்றே செய்யப்பட்டது.