குறுக்கு மானியம்

குறுக்கு மானியம் என்பது ஒரு தயாரிப்புக்கு வேறு தயாரிப்பு மூலம் கிடைக்கும் லாபத்துடன் நிதியளிக்கும் நடைமுறை ஆகும். இதன் பொருள் வாடிக்கையாளர்களின் ஒரு குழு மற்ற வாடிக்கையாளர்களின் நுகர்வுக்கு பணம் செலுத்துகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, ஜெஃப், ஜார்ஜ் மற்றும் ஹாரி ஆர்டர் சாப்பாடு முறையே $ 20, $ 25 மற்றும் $ 30 செலவாகும், பின்னர் மூன்று உணவுகளுக்கு $ 75 வசூலிக்கப்படுகிறது. அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் $ 25 செலுத்தினால், ஜெஃப் குறுக்கு மானியத்தை $ 5 க்கு வழங்குகிறார், ஏனெனில் ஜெஃப் $ 20 செலவாகும் உணவுக்கு $ 25 செலுத்துகிறார், அதே நேரத்தில் ஹாரி $ 30 செலவாகும் உணவுக்கு $ 25 செலுத்துகிறார்.