பொருள் மாறுபாடு

பொருள் மாறுபாடு இரண்டு வரையறைகளைக் கொண்டுள்ளது, ஒன்று நேரடிப் பொருட்களுடன் தொடர்புடையது, மற்றொன்று மாறுபாட்டின் அளவு. அவை:

  • பொருட்களுடன் தொடர்புடையது. நேரடிப் பொருட்களுக்கான உண்மையான செலவுக்கும் அந்த பொருட்களின் எதிர்பார்க்கப்படும் (அல்லது நிலையான) செலவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதுதான். பொருட்களின் செலவுகளைச் செய்ய ஒரு வணிகத்தின் திறனைத் தீர்மானிக்க இது பயனுள்ளதாக இருக்கும். எவ்வாறாயினும், பொருட்களின் எதிர்பார்க்கப்படும் (அல்லது நிலையான) செலவு ஒரு பேச்சுவார்த்தை புள்ளிவிவரமாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட கொள்முதல் அளவை அடிப்படையாகக் கொண்டது, இது இந்த மாறுபாட்டை குறைவாகப் பயன்படுத்தக்கூடியதாக மாற்றுகிறது. மாறுபாட்டை கொள்முதல் விலை மாறுபாடு மற்றும் பொருள் மகசூல் மாறுபாடு என மேலும் பிரிக்கலாம். அவை:

    • கொள்முதல் விலை மாறுபாடு. இது நேரடி பொருட்கள் பெறப்பட்ட விலையுடன் மட்டுமே தொடர்புடையது. கணக்கீடு: (உண்மையான விலை - நிலையான விலை) x உண்மையான அளவு

    • பொருள் மகசூல் மாறுபாடு. இது உற்பத்தி செயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களின் அலகுகளின் எண்ணிக்கையுடன் மட்டுமே தொடர்புடையது. கணக்கீடு: (உண்மையான அலகு பயன்பாடு - நிலையான அலகு பயன்பாடு) x ஒரு யூனிட்டுக்கு நிலையான செலவு

  • மாறுபாட்டின் அளவு தொடர்பானது. ஒரு மாறுபாடு ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் அல்லது டாலர் தொகையை மீறினால் அது பொருளாக கருதப்படுகிறது. பொருள் மாறுபாட்டிற்கான இந்த அணுகுமுறை பொதுவாக தணிக்கையாளர்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது, அவர்கள் (எடுத்துக்காட்டாக) முந்தைய ஆண்டிலிருந்து குறைந்தது $ 25,000 அல்லது 15% மாற்றத்தை வெளிப்படுத்தும் அனைத்து மாறுபாடுகளின் விளக்கங்களையும் கேட்கலாம். ஒரு பரிவர்த்தனை பொருள் அதன் இருப்பு அல்லது இல்லாமை ஒரு நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கைகளின் பயனரின் முடிவுகளை மாற்றியமைத்தால் கருத்தின் மாறுபாடு ஆகும்.