எழுதப்பட்ட பிரதிநிதித்துவங்கள்

எழுதப்பட்ட பிரதிநிதித்துவங்கள் கிளையன்ட் நிர்வாகத்தால் செய்யப்பட்ட அறிக்கைகள், சில தலைப்புகளை உறுதிப்படுத்துதல் அல்லது தணிக்கை ஆதாரங்களை ஆதரித்தல். தணிக்கை ஈடுபாட்டில் ஆதாரங்களை ஆதரிப்பதற்காக இந்த பிரதிநிதித்துவங்கள் தணிக்கையாளருக்கு தேவைப்படுகின்றன, ஏனெனில் நிர்வாகம் சில பகுதிகளில் அதன் பொறுப்புகளை ஒப்புக்கொள்கிறது மற்றும் பல்வேறு சிக்கல்களுக்கு சான்றளிக்கிறது. இந்த பிரதிநிதித்துவங்கள் கருதப்படுகின்றன துணை சான்றுகள், எனவே அவை பிற தணிக்கை ஆதாரங்களை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கம் கொண்டவை; அதாவது, தணிக்கையாளர் எழுதப்பட்ட பிரதிநிதித்துவங்களை மட்டுமே நம்பக்கூடாது.

தணிக்கையாளர் முறையான பிரதிநிதித்துவங்களின் பட்டியலைக் கூட்டி, கையொப்பமிடுமாறு வாடிக்கையாளருக்கு அனுப்புகிறார், நிர்வாகம் அல்லது கிளையண்டின் ஆளுகைக்கு உட்பட்டவர்கள்.