முதலில், முதல் அவுட் முறை (FIFO)

முதல்-இன், முதல்-அவுட் முறையின் கண்ணோட்டம்

சரக்கு மதிப்பீட்டின் முதல், முதல் அவுட் (ஃபிஃபோ) முறை, வாங்கிய முதல் பொருட்களும் விற்கப்படும் முதல் பொருட்கள் என்று செலவு பாய்வு அனுமானமாகும். பெரும்பாலான நிறுவனங்களில், இந்த அனுமானம் பொருட்களின் உண்மையான ஓட்டத்துடன் நெருக்கமாக பொருந்துகிறது, எனவே இது மிகவும் கோட்பாட்டளவில் சரியான சரக்கு மதிப்பீட்டு முறையாக கருதப்படுகிறது. FIFO பாய்ச்சல் கருத்து ஒரு வணிகத்தைப் பின்பற்றுவதற்கான தர்க்கரீதியான ஒன்றாகும், ஏனெனில் பழமையான பொருட்களை விற்பனை செய்வது முதலில் சரக்கு வழக்கற்றுப்போவதற்கான அபாயத்தைக் குறைக்கிறது.

FIFO முறையின் கீழ், வாங்கிய ஆரம்ப பொருட்கள் சரக்குக் கணக்கிலிருந்து நீக்கப்பட்டவை. இது சரக்குகளில் மீதமுள்ள பொருட்களை மிக அண்மையில் ஏற்பட்ட செலவினங்களுக்குக் கணக்கிடுகிறது, இதனால் இருப்புநிலைப் பட்டியலில் பதிவுசெய்யப்பட்ட சரக்குச் சொத்து சந்தையில் பெறக்கூடிய மிக சமீபத்திய செலவுகளுக்கு மிக நெருக்கமான செலவுகளைக் கொண்டுள்ளது. மாறாக, இந்த முறை பழைய வரலாற்று செலவுகள் தற்போதைய வருவாயுடன் பொருந்துவதோடு விற்கப்படும் பொருட்களின் விலையிலும் பதிவு செய்யப்படுகிறது; இதன் பொருள் மொத்த விளிம்பு வருவாய் மற்றும் செலவுகளின் சரியான பொருத்தத்தை பிரதிபலிக்காது. எடுத்துக்காட்டாக, பணவீக்க சூழலில், நடப்பு-செலவு வருவாய் டாலர்கள் பழைய மற்றும் குறைந்த விலை சரக்கு பொருட்களுடன் பொருந்தும், இது அதிகபட்ச மொத்த விளிம்பை அளிக்கிறது.

பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கணக்கியல் கோட்பாடுகள் மற்றும் சர்வதேச நிதி அறிக்கை தரநிலைகளின் கீழ் FIFO முறை அனுமதிக்கப்படுகிறது. FIFO முறை அவ்வப்போது அல்லது நிரந்தர சரக்கு முறையின் கீழ் அதே முடிவுகளை வழங்குகிறது.

முதல்-இன், முதல்-அவுட் முறையின் எடுத்துக்காட்டு

மிலாக்ரோ கார்ப்பரேஷன் ஜனவரி மாதத்திற்கு ஃபிஃபோ முறையைப் பயன்படுத்த முடிவு செய்கிறது. அந்த மாதத்தில், இது பின்வரும் பரிவர்த்தனைகளை பதிவு செய்கிறது: