பொருந்தக்கூடிய நிதி அறிக்கை கட்டமைப்பு

பொருந்தக்கூடிய நிதி அறிக்கை கட்டமைப்பானது நிதிநிலை அறிக்கைகளைத் தயாரிப்பதில் வழிகாட்டுதல்களாகப் பயன்படுத்தப்படும் விதிகளின் தொகுப்பாகும். பயன்படுத்தப்படும் கட்டமைப்பானது பொதுவாக வணிக வகை மற்றும் அது அமைந்துள்ள இடம் மற்றும் பொருந்தக்கூடிய சட்டங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது. எடுத்துக்காட்டாக, அமெரிக்காவில் அமைந்துள்ள ஒரு வணிகத்திற்கான பொருந்தக்கூடிய நிதி அறிக்கை கட்டமைப்பானது பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கணக்கியல் கோட்பாடுகளாக இருக்கும், அதே நேரத்தில் சர்வதேச நிதி அறிக்கை தரநிலைகள் பிற நாடுகளில் பொருந்தக்கூடிய அறிக்கையிடல் கட்டமைப்பாக இருக்கும்.