வேலை ஆழம்

வேலை ஆழம் என்பது ஒரு வேலையுடன் தொடர்புடைய அதிகாரம் மற்றும் பொறுப்பின் அளவு. அதிகாரம் மற்றும் பொறுப்பின் அளவு அதிகரிப்பது ஒரு ஊழியருக்கு முடிவுகள் எவ்வாறு எடுக்கப்படுகின்றன மற்றும் வேலை செய்யப்படும் விதம் குறித்து கூடுதல் கட்டுப்பாட்டைக் கொடுக்கும். ஒரு நபரின் செயல்திறன் தொடர்பான தொடர்ச்சியான பின்னூட்டங்களுடன் இந்த அணுகுமுறை மிகவும் வெற்றிகரமாக உள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு தயாரிப்பு தொழிலாளி ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்வதற்கான மாற்று வழிகளை உருவாக்க முடியும்.

அதிக அளவு வேலை ஆழம் பொதுவாக மேம்பட்ட தொழிலாளர் திருப்திக்கு வழிவகுக்கிறது, இது ஊழியர்களின் வருவாயைக் குறைக்கிறது.