பணத்தை உருவாக்கும் அலகு

பணத்தை உருவாக்கும் அலகு என்பது பணத்தின் ஓட்டத்தை சுயாதீனமாக உருவாக்கும் சொத்துகளின் மிகச்சிறிய குழு மற்றும் அதன் பணப்புழக்கம் பெரும்பாலும் பிற சொத்துக்களால் உருவாக்கப்படும் பணப்புழக்கங்களிலிருந்து சுயாதீனமாக இருக்கும். சொத்து குறைபாட்டை நிர்ணயிப்பதில் சர்வதேச நிதி அறிக்கை தரங்களால் இந்த கருத்து பயன்படுத்தப்படுகிறது. பணத்தை உருவாக்கும் அலகு கருத்து இல்லாமல், ஒரு குறைபாடு பகுப்பாய்விற்கு தனிப்பட்ட சொத்துகளுடன் தொடர்புடைய பணப்புழக்கங்களை தீர்மானிப்பது மிகவும் கடினம்.